Zoeken

Kazerne in beeld

Voorlichting Afdrukken E-mail

 

Contact

Floralaan 20, 5721 CV, Asten. Tel 040-2203265 (let op: kazerne niet altijd bezet)

Indien u in de kazerne niemand kan bereiken kunt u ook de volgende nummers bellen:
Bij spoed belt u altijd met 112
Is er geen spoed maar heeft u wel de brandweer nodig: bel 0900-0904
Voor vragen aan de brandweer of Veiligheidsregio: 040-2203203

Algemeen


Als er brand uitbreekt telt iedere seconde. Veel mensen denken dat het hun niet zal overkomen. Wellicht denkt u dat ook. Toch breekt er nog altijd gemiddeld in twintig woningen per dag een brand uit. Dat zijn ongeveer 8000 woningen per jaar. Hierbij zijn er vijftig dodelijke slachtoffers en 800 zwaargewonden te betreuren. Het nemen van enkele simpele voorzorgsmaatregelen, kan uw leven en dat van uw huisgenoten redden.  

Wat is brand

Een brand is een verbranding waarover mens en/of dier zijn controle verloren heeft. Een brand kan alleen ontstaan als er drie factoren tegelijkertijd aanwezig zijn: 
1 Brandbare stof 
in de eerste plaats is er een brandbare stof nodig zoals papier, hout, benzine, butagas, etc. De vorm waarin deze stof aanwezig is (vast, vloeibaar, gas) kan een grote invloed uitoefenen op het brandverloop. 
2 Zuurstof 
in de tweede plaats is voor een brand de aanwezigheid van lucht (zuurstof) noodzakelijk. De mate van ventilatie is daarbij van grote invloed op de intensiteit van brand. Geringe luchttoevoer betekent vaak een stinkende smeulbrand, terwijl voldoende ventilatie een snelle en felle verbranding veroorzaakt. Brandbare stoffen en zuurstof zijn in onze omgeving altijd aanwezig. 
3 Ontstekingsenergie 
In de derde plaats is er voor het ontstaan van brand warmte nodig om de brandbare stof te ontsteken. Bijvoorbeeld een vlam, vonk, soldeerbout. 

Rook en Hitte

Bij brand zijn rook en hitte de gevaarlijkste verschijnselen. In de smeulende beginfase van een brand bestaat de rook uit teer- en roetdeeltjes. De ontwikkeling van de brand gaat daarna gepaard met vlammen, waardoor de temperatuur uit de ruimte oploopt. De rook bevat dan ook deeltjes die niet zichtbaar maar wel schadelijk zijn. 

Statistiek

Veel branden ontstaan in de keuken omdat daar, zowel bij elektrisch koken als bij koken op gas, brandgevaar bestaat. Bovendien bevinden zich altijd veel brandbare spullen. Ook een vette afzuigkap en vette pannen kunnen gemakkelijk in brand raken. De meeste branden worden veroorzaakt door menselijk handelen. Zoals onvoorzichtig omgaan met vuur, roken, las- en soldeerwerkzaamheden of vuurwerk. Daarnaast kan een mankement aan een technische installatie, of de aanleg van een installatie de oorzaak zijn. 
De belangrijkste oorzaken van brand in een woning zijn: 
• Brandstichting; 
• Spelen met vuur; 
• Vlam in de pan; 
• Defecten / storingen in apparatuur; 
• Kort- of aardsluiting. 

Brand is verraderlijk. Op de meest onverwachte ogenblikken kan men worden geconfronteerd met dit gevaar. Wie op dat moment niet goed is voorbereid loopt grotere risico's dan diegene die al het mogelijke heeft gedaan om doeltreffend te reageren. Een goede voorbereiding en aandacht voor de brandpreventie maakt bovendien de kans op brand veel kleiner. Wie voldoende voorzorgsmaatregelen neemt en de nodige voorzichtigheid betracht weet dat zijn huis brandveilig is.

Kleine blusmiddelen

Algemeen

Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen Met een geschikte brandblusser kunt u proberen de brand te bestrijden. Bedenk daarbij dat uw blusser alleen beginnende brandjes aankan. Blus alleen maar zolang u zeker weet dat u zonder gevaar de ruimte kan verlaten. 

Vergeet nooit : rook bevat vaak giftige gassen en het inademen van rook is daarom levensgevaarlijk! 

Vaste slanghaspels

De vaste slanghaspel is een trommel met daaromheen een opgerolde slang die op de waterleiding is aangesloten. De dikte van deze slang varieert van 20 tot 25 mm . De lengte van de slang varieert van resp. 20 meter tot 30 meter. 

Het grote voordeel van een slanghaspel is dat je een onbeperkte spuitduur hebt omdat deze aangesloten is op de waterleiding. Aan het einde van de slang zit een straalpijpje om zodoende de waterdruk te regelen. Tevens bestaat de mogelijkheid om te kiezen tussen een gebonden straal en een sproeistraal. 

Voor de slanghaspel is een afsluiter gemonteerd die er voor zorgt dat de haspel niet permanent onder druk staat. Dit zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat de slang scheurt met een hoop waterschade tot gevolg.
Voordelen     
Nadelen 

• Een groot koelend
• vermogen
• Goedkoop
• Meestal in grote hoeveelheden aanwezig.     
• Elektrisch geleidend
• Niet geschikt voor metaalbranden
• Niet geschikt voor vloeistofbranden
• Gevoelig voor bevriezing
• Veroorzaakt een hoop waterschade.  

Poederblussers

Poederblussers zijn gevuld met een bluspoeder. Bluspoeder kunnen we onderscheiden in BC-poeders, ABC-poeders en D-poeders, waarbij de hoofdletters staan voor de brandklasse waarvoor deze poeders geschikt zijn. 

• Brandklasse A: 
Vaste stoffen zoals hout, papier, stro en textiel. 

• Brandklasse B: 
Vloeistoffen zoals benzine, petroleum, alcohol 
en vloeibaar wordende stoffen zoals vet en teer. 

• Brandklasse C: 
Gassen zoals aardgas, butaan, propaan, waterstof.   

Als uitdrijfgas wordt bij poederblussers kooldioxide of stikstof gebruikt. De hoeveelheid bluspoeder hangt af van de grootte van het blustoestel. Dit kan 1 tot 12 kilogram bedragen. 

De spuitduur van een poederblusser bedraagt 6 tot 12 seconden bij ononderbroken spuiten.
Voordelen     
Nadelen 

• Niet elektrisch geleidend; 
• Zowel buiten als binnen effectief bruikbaar; 
• Niet gevoelig voor bevriezing.     
• Een gering afkoelend vermogen, waardoor de brand kan herontsteken; 
• Vermindert het zicht in kleine ruimten; 
• Veroorzaakt grote nevenschade. 

Koolzuursneeuwblussers

Koolzuursneeuwblussers zijn gevuld met kooldioxide. In de blusser wordt het blusmiddel in vloeibare vorm opgeslagen onder een druk van 60 bar bij 20 graden Celsius. Deze cilinders zijn zogeheten drukvaten en moeten dus gekeurd worden door het Stoomwezen. 

De cilinder is voorzien van een knijpafsluiter, een hogedrukslang en een expansiekoker. 

De afsluiter is voorzien van een veiligheidsventiel welke geactiveerd wordt indien de druk in de ketel te hoog wordt door bijvoorbeeld een te hoge temperatuur. 


Schuimblussers

Schuimblussers zijn gevuld met water en een toevoeging van schuimvormend middel (SVM). 

De blussende werking van schuimblussers berust op afdekking en tevens afkoeling door het aanwezige water. Het uitdrijfmiddel is kooldioxide of stikstof. 

De blusser bestaat uit een stalen ketel, voorzien van een stijgbuis, een afsluiter en een slang. 

Schuimblussers zijn niet geschikt om onder spanning staande apparatuur te blussen behoudens de zogeheten sproeischuimblussers. Deze zijn in de straalpijp voorzien van gedraaide norzels die een fijne nevel veroorzaken welke niet stroomgeleidend is.
Voordelen     
Nadelen 

• Zeer geschikt voor vloeistofbranden; 
• Grote hoeveelheid schuim met weinig water.     
• Elektrisch geleidend; 
• Gevoelig voor bevriezing; 
• Veroorzaakt een hoop nevenschade door aantasting. 

Vetbrandblusser

De vetbrandblusser is goedgekeurd volgens de EN3 (brandklasse A) en de BS 7937 (brandklasse F). De vetbrandblusser bevat een speciale blusstof ('wet chemical' of 'chemisch blusschuim'), dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. 

Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap, waardoor een afsluitende laag wordt gevormd op de brandende vloeistof. Bovendien heeft het een sterk koelende werking, waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbrandingstemperatuur komt. 

De roestvast stalen lans zorgt ervoor dat de brand op een veilige afstand geblust kan worden. De corrosiebestendigheid van een brandblusser wordt in de professionele keuken op de proef gesteld vanwege het veelvuldige gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. 

Een brandblusser met hoge corrosiebestendigheid is op deze plaatsen dan ook gewenst. De romp van de vetbrandblusser is vervaardigd van roestvast staal, waadoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.  

Blusdeken

Blusdekens kunnen gemaakt zijn van zuiver wol, glaswol of van synthetisch materiaal. 

De blussende werking van een blusdeken berust op afdekking (verstikking). Kleine brandjes, dus beginnende brandjes, kunnen met succes uitgemaakt worden door de blusdeken over de brandhaard uit te spreiden. Bijvoorbeeld een frituurpan of een prullenbak die in de brand staat. 

De blusdeken is ook een heel goed en effectief blusmiddel wanneer er een persoon in de brand staat. Bijvoorbeeld in een keuken door een steekvlam. Sla de blusdeken om de persoon heen en zorg dat er geen zuurstof meer bij de vlammen kan komen, de brand zal dan uit gaan. 

Tevens is een blusdeken geschikt om er een persoon mee te verplaatsen indien deze niet meer kan lopen en toch verplaatst moet worden. 

Ten slotte

• Hang blusmiddelen op een zichtbare en altijd goed bereikbare plaats neer; 
• Zorg bij het blussen dat uw vluchtweg vrij blijft. Laat u door een brand niet insluiten; 
• Als de brand ondanks het blussen toch groter wordt: VLUCHTEN!! 
• Bedenk dat bij een brand schadelijke stoffen kunnen ontstaan, door de brand en door de gebruikte blusstof; 
• Als zich gevaarlijke stoffen (gasflessen, brandbare vloeistoffen) in de brand bevinden, is het beter te vluchten. Stel de brandweer op de hoogte van die stoffen; 
• Bij gasbranden moet allereerst worden geprobeerd een afsluiter dicht te draaien. Daarna kan de brand worden geblust. Als het niet lukt om een afsluiter dicht te draaien, is het beter om de brand niet te blussen omdat gas dan vrij uitstroomt. Dit betekent explosiegevaar!! 
• Als iemands kleding in brand staat, is deze het beste te blussen met een blusdeken, een jas, of desnoods een blustoestel. Koel daarna het slachtoffer minstens 10 minuten met stromend lauw water; 
• Laat blustoestellen zo mogelijk jaarlijks controleren door een erkende deskundige firma.

Rookmelders

Algemeen

Bij brand zijn niet alleen vuur en vlammen gevaarlijk, maar ook de giftige rook. Koolmonoxide maakt deel uit van de rook en werkt als een slaapgas. Als s'nachts brand uitbreekt, wordt u absoluut niet wakker van de rook, maar gelukkig wel van het alarmsignaal van een rookmelder! Om brand tijdig te ontdekken moet u één of meerdere rookmelders ophangen.

Tips voor het plaatsen van rookmelders zijn:
• In de gang of ruimte tussen keuken en woonkamer. Bovendien altijd één op aparte slaapverdiepingen en op zolder;
• Altijd aan het plafond en meer dan 50cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek;
• Nooit in keuken en badkamer, boven verwarming en in nabijheid van luchtventilatie.

Op dit zij-aanzicht ziet u waar u minimaal een rookmelder zou moeten plaatsen. Ook staat plaatsen aangegeven waar het wordt aanbevolen om een rookmelder te plaatsen. 

Ook op dit bovenaanzicht ziet u waar u minimaal een rookmelder zou moeten plaatsen, en waar het wordt aanbevolen. 

De Wet

Medio 2002 is de overheid met een nieuwe wet gekomen (Bouwbesluit). Hierin is opgenomen dat in alle nieuwbouwwoningen standaard optische rookmelders zijn geplaatst, aangesloten op het lichtnet.
Na 31 december 2005 zal de verkoop van ionisatiemelders voor huishoudelijk gebruik niet meer zijn toegestaan. Tot die tijd heeft u nog de keuze uit een ionisatie- of een optische melder.

Wij adviseren u nu reeds te kiezen voor de optische melder.Weliswaar duurder in aanschaf, maar sneller werkend en beter voor het milieu!

Flessengas en barbecue

Heerlijk ontspannen in de caravan, tent en bungalow. Steeds meer mensen brengen hun vakantie op deze wijze door. Helaas worden jaarlijks vele vakanties vroegtijdig afgebroken door ongevallen met gasflessen en barbecues.

Installatie in caravan e.d.

Plaats een gasfles nooit los in de caravan of tent. De meeste caravans hebben ook een speciale plaats voor een gasfles. Zorg voor voldoende ventilatieopeningen en plaats geen spullen rondom de gasfles die deze openingen kunnen afsluiten. Zorg dat de fles niet kan omvallen.

Gasapparatuur.

Deze apparatuur is meestal vast gemonteerd. Let er op dat deze apparatuur is aangesloten met een koper gasleiding. Elk apparaat moet afzonderlijk afgesloten kunnen worden. Het gebruik van slangen is alleen toegestaan als het echt niet anders kan. Laat een gasleiding zo aanleggen dat deze niet beschadigd kan worden. 

Veilig gebruik van gasflessen

• Gasflessen moeten altijd rechtop staan, zowel bij gebruik als bij vervoer;
• Gebruik altijd een drukregelaar tussen de gasfles en het apparaat;
• Gebruik geen slangen die langer zijn dan één meter en let er op dat dit goedgekeurde hogedruk slangen zijn;
• Vernieuw de slangen om de twee jaar;
• Kom nooit met een vlam of brandende sigaret bij de gasfles;
• Fleskranen altijd met de hand openen en sluiten, nooit gereedschap gebruiken;
• Zet het gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht bij het tentdoek en gebruik bij het koken een metalen spatscherm;
• Gastoestel niet in gebruik? Sluit dan de gaskraan;
• Laat een gasfles nooit met autogas vullen (LPG). Dit is levensgevaarlijk en verboden;
• Gasflessen altijd buiten de caravan verwisselen en niet roken tijdens het verwisselen;
• Bewaar gasflessen op een koele goed geventileerde plaats;
• Lees voor het gebruik van wegwerpgastankjes de gebruiksaanwijzing.
• Gebruik geen tankjes die ouder zijn dan 3 jaar. 

Veilig barbecuen

• Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden;
• Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue;
• Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger omdat deze geen vonken veroorzaken;
• Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus;
• Houd altijd een brandblusser of emmer water bij de hand;
• Dek een nog brandende barbecue na gebruik af met zand en ga nooit met een brandende barbecue lopen.

De gevaren van verwarmingstoestellen

Koolmonoxide en ventilatie

Bij koud weer doet iedereen er meestal van alles aan om er warmpjes bij te zitten. Soms met meer gevolgen dan het warmer worden in huis. Elk jaar weer levert het stoppen van kieren en gaten met oude kranten en handdoeken, in combinatie met slecht onderhouden gastoestellen dodelijke slachtoffers op. Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas of hout ontstaat koolmonoxide. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Je ruikt en proeft het niet en voor je het weet ben je bewusteloos.

Geiser

Een geiser moet het aardgas kunnen verbranden. Daar is zuurstof voor nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide.
Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn:

• In de geiser zelf is de vlam oranje en hoger dan normaal;
• Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen. 

Het jaarlijks laten controleren van uw geiser door een erkend installateur is een goede preventie maatregel. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden en moet de afvoer van de verbrandingsgassen direct naar buiten gericht zijn. Tegenwoordig zijn er ook zogenaamde gesloten geisers op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof zodat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming.

Vlam in de pan

De ervaring heeft geleerd dat de meeste beginnende brandjes thuis kunnen worden geblust met gewoon water dat iedereen thuis bij de hand heeft. Maar... niet alle veel voorkomende branden kunt u blussen met water. 

Wat u NOOIT met water mag blussen, is vlam in de pan. En ga NOOIT met de pan aan de wandel! Zet onmiddellijk het fornuis en de afzuigkap uit en gebruik het deksel, die u van u af over de pan schuift en laat zitten tot de vlam uit is.  

Ook kunt u een blusdeken gebruiken. Dek met de deken de pan af door de bovenrand van de deken om uw handen te wikkelen en vervolgens de deken van u af over de vlammen te schuiven. Vlam in de pan ontstaat door oververhitting, dus zowel op een gas- als een elektrische kookplaat.

Autobrand

Waarom een brandblusser in de auto?

Een autobrand komt altijd onverwachts en grijpt snel om zich heen. Ondanks vele veiligheidsvoorzieningen en de goede technische kwaliteit van onze moderne auto's neemt het aantal autobranden in ons land (ruim 2.500 per jaar) nog steeds toe. Door een aanrijding, slecht onderhoud, een onvoorzien defect enz. Vooral bij een ongeval kan een autobrand levensgevaarlijk zijn als de inzittenden gewond, bewusteloos of bekneld zijn. Als in een auto brand ontstaat, zal deze brand zich snel (kunnen) uitbreiden door de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar materiaal: brandstof, bekabeling, banden, interieurafwerking e.d. Juist bij een brand in een auto is een snelle reactie een eerste vereiste. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is een brandblusapparaat, een 'autoblusser'. 

Autobrand: wat te doen? 
• Parkeer de auto veilig; 
• Laat iedereen uitstappen; 
• Zet de motor af; 
• Ontgrendel de motorkap; 
• Doe alle ramen en deuren dicht en pak bij het uitstappen uw autoblusser; 
• Probeer bij een auto met een LPG-tank zo snel mogelijk de vloeistofafnamekraan (dit is de 'hoofdkraan' op de tank zelf) te sluiten; 
• Probeer eventueel hulp van uw medeweggebruikers te krijgen; 
• Ontdekt u een brand bij een ander: Probeer altijd eerst de inzittenden uit de auto te bevrijden. Iemand anders kan alvast met blussen beginnen, als dat mogelijk is.


 

 

 
adultporn